koszyk
Skontaktuj się z namitel. +48 698 612 218

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1. Zawarte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Sklep: Sklep internetowy znajdujący się pod adresem: sklep.marani.pl
Właściciel sklepu: Marani Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul Szybowej 14 C, 41-808 Zabrze NIP 631-00-20-661, REGON 272036412
Kupujący: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, a także każdy inny podmiot dokonujący zakupu w Sklepie.
2.Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym Marani Sp. z o.o. jest rejestracja w sklepie i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na temat sprzętu w ofercie sklepu były zgodne z danymi katalogowymi producentów. Zastrzegamy sobie jednak prawo do ewentualnych błędów.

II. Składanie i potwierdzenie zamówienia
1) Zamówienia należy składać na stronie sklep.marani.pl.
2) Warunkiem złożenia zamówienia jest wcześniejsze zalogowanie, poprzedzone prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego (umieszczonego na stronie www), a następnie poprawne wypełnienie formularza zamówienia (wg wzorca na stronie).
3) Wysłanie zamówienia oznacza złożenie oświadczenia, że wszelkie podane w formularzu dane są zgodne z prawdą.
4) Na otrzymane zamówienie automatycznie wysyłane jest potwierdzenie wpływu, stanowiące  tylko potwierdzenie wpływu korespondencji i otrzymania danych adresowych.
Przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji następuje sprawdzenie jego poprawności z ofertą producenta (numerów zamówieniowych), w celu wyeliminowania pomyłek i określenia szczegółów dostawy.
5) Po zweryfikowaniu złożone zamówienie jest potwierdzane telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez pracownika Sklepu.
6) Jakiekolwiek zmiany w zamówieniu lub anulowanie zamówienia możliwe są wyłącznie przez kontakt Kupującego z Działem sprzedaży (telefoniczny lub e-mail), na podstawie indywidualnych ustaleń.
7) Wszystkie ceny podawane są cenami netto. Cena podana przy towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Kupującego zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen produktów.
8) Walutą płatności jest złoty polski (PLN). Wartość wyrażona w EUR zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu NBP
ważnego w dniu  zamówienia.
9) Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki zamówionego towaru pokrywa Kupujący. Odstępstwa od powyższego zapisu dotyczą:
– umów indywidualnych
– przesyłek wielkogabarytowych

III. Realizacja zamówienia
1) Dostawa towaru odbywa się w sposób określony w zamówieniu.
2) Termin wysyłki i koszty dostawy są określane po przyjęciu zamówienia do realizacji. Czas realizacji zamówienia i wysyłka towaru, od chwili otrzymania zamówienia wynosi
a) sprężarki serii H – do uzgodnienia.
b) sprężarki serii T – do uzgodnienia.
b) pozostałe produkty – do uzgodnienia.
3) O dostępności i dokładnym terminie dostawy Kupujący zostanie poinformowany wraz z potwierdzeniem zamówienia.
4) Większość towarów wysyłane są firmą spedycyjną Rohling Suus. Cena wysyłki jest uzależniona od ilości, wagi i gabarytów zamówionych produktów. Zostaje ona wyliczona podczas zamawiania. Niektóre produkty ze względu na zbyt wysokie gabaryty mogą być wysyłane inną firmą spedycyjną/kurierem. W takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie o końcowej cenie wysyłki.
5) Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy cały zamówiony przez Kupującego towar jest skompletowany i gotowy do wysyłki. Faktura VAT stanowiąca dokument zakupu jest konieczna do złożenia reklamacji lub do zwrotu towaru.

IV. Formy płatności
1) Przelewem na konto firmy (przedpłata)
Kupujący płaci za towar przelewem na konto Właściciela sklepu przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Należy dokonać przelewu na kwotę stanowiącą sumę ceny towaru powiększoną o należny podatek VAT oraz koszt przesyłki. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przepływu stosownej kwoty na konto Sklepu.
2) Przelewem z przedłużonym terminem płatności – dotyczy stałych klientów

V. Reklamacje i zwroty
1) Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, sprawne i objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta oraz używane. Przy każdym oferowanym produkcie dostępna jest informacja na temat jego stanu.
2) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy Kupującego, osób trzecich za których działania Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności oraz siły wyższej (w tym uszkodzeń spowodowanych działaniem z zewnątrz np. podczas transportu.)
3) Kupujący traci prawa do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w przypadku  niewłaściwego użytkowania dostarczonego towaru.
4) Odbierając przesyłkę z zamówieniem Kupujący powinien sprawdzić jej stan, w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia opakowania należy sporządzić protokół potwierdzający stwierdzona szkodę.
5) W przypadku uszkodzenia urządzeń w trakcie eksploatacji w okresie gwarancyjnym prosimy o kontakt z działem handlowym.
6) Ze względu na swój charakter, zwrotowi nie podlegają wyprodukowane na zamówienie towary lub sprowadzane na indywidualne zamówienie.
7) W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Kupujący powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od daty wydania rzeczy. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Kupującego. Za wydanie rzeczy uważa się przekazanie jej kurierowi lub innemu podmiotowi świadczącemu usługi transportowe lub pocztowe.
8) Zwrotom podlegają wyłącznie towary nie używane. Towar przekazany do zwrotu powinien być kompletny, w niezmienionym stanie i oryginalnym opakowaniu.
9) Jeżeli wszystkie warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, wówczas, po otrzymaniu zwracanego wyrobu Sprzedający wystawia fakturę korygującą i przesyła ją na adres Kupującego, który odsyła ją po podpisaniu. Zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (bez kosztów dostawy), nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania podpisanej przez Kupującego faktury korygującej, poprzez dokonanie przelewu na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Towar jest odsyłany na Koszt Kupującego.
10) Jakiekolwiek zgłoszenia błędów w dostawie mogą być przyjęte do 3 dni od dostarczenia przesyłki.
11) Towar, który posiada wady stwierdzone w trakcie eksploatacji podlega reklamacji  w myśl ogólnych przepisów handlowych.
12)  Klient dostarcza reklamowany towar na własny koszt. Przesyłki reklamacyjne dostarczane za pobraniem nie będą odbierane, ponieważ każdy reklamowany towar musi zostać sprawdzony przez producenta. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwraca koszty przesyłki reklamacyjnej.
Przy postępowaniu reklamacyjnym możliwe są następujące działania, w wymienionej kolejności:
– towar jest naprawiony,
– Kupujący otrzymuje nowy towar, wolny od wad,
– Kupujący otrzymuje zwrot gotówki.

Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej:
     kontakt@marani.pl

lub pisemnie, na adres:
    Marani Sp. z o.o.
    41-808 Zabrze, ul. Szybowa 14 C

VI. Ochrona danych osobowych Klientów
Wypełnienie formularza rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Właściciela sklepu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.).
Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom z wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne do wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
 
7. Postanowienia końcowe
1)   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2)   Sądem właściwym dla sporów wynikłych pomiędzy Klientem, a Właścicielem sklepu jest właściwy sąd miejsca siedziby Właściciela Sklepu.
3)   Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

Polecane produkty